top_ordlista.jpg

Ordlista

3pl förkortning för ”tredje part logistik”
adressanalys analys av adressregister för att kunna fördela adresserna mellan de olika postbolagen så att portot blir så lågt som möjligt
adressering applicering av adressuppgifter på materialet som ska skickas ut
adresshantering mottagning av adressfiler som gås igenom och likformas så att adressregistret får ett gemensamt utseende
banderollering applicering av gördel runt tidning eller rör
brevutskick utskick av färdigkuverterade försändelser
bring partner certifierad partner till Bring CityMail
buntning Ihopräkning och sammansättning till buntar
digitala färgutskrifter laserutskrifter i färg
digitalprint laserutskrifter  
dios ab förkortning av Distribution Import & Service i Göteborg AB
direktmarknadsföring adresserad marknadsföringsaktivitet
direktreklam adresserad reklam
direktreklam utskick adresserat reklamutskick
distribution utskick, fördelning av material
distributionshub navet i distributionskedjan som samlar ihop material från producenterna   och fördelar det till mottagarna, ex. lagerlokal, distributionscentral
distributionsoptimering att med så få transporter som möjligt samla ihop material från   producenterna och fördela det till mottagarna
dm direktmarknadsföring
dr direktreklam
dublettelliminering rensa ett adressregister från dubletter, d.v.s. ta bort de adresser som är fler än en till samma mottagare
edi överföring elektronisk data överföring
ehandel elektronisk handel
e-handel elektronisk handel
etikettering att applicera självhäftande etiketter på utskicksmaterial
euroslotthålning plasta in material så att det på ena kortändan har ett hål i plasten så att man kan hänga upp materialet på exponeringsställ i butik
extern  lagerhållning lager på annat ställe/ort
falsning vikning av materialet ex: från A3 till A4 och/eller A4 till A5
frakter transporter
fulfillment samlingsnamn för bearbetning av material, ex adressering, kuvertering, inplastning, plock & pack m.m.
godstransporter transporter av olika sorters gods/material
inkjetadressering applicering av adressuppgifter på materialet med hjälp av ink-jet skrivare
inplastning plastinpackning av material, tidskrifter m.m.
inplastning trycksaker plastinpackning av trycksaker
kampanjer tidsbegränsade marknadsaktiviteter
kampanjpackning packning av material som behövs för tidsbegränsade marknadsaktiviteter
kostnadseffektivisera utskick analysera de ingående komponenterna i ett utskick (ex. material, adressfiler m.m.) och föreslå förbättringar
krympplastning inplastning av material som passerar genom en ugn där plasten krymper av värmen så att den sitter tight om materialet
kundklubbar register över kunder som regelbundet erhåller information och/eller erbjudanden från everantören
kuvertera stoppa material i kuvert
kuvertering substantivering av ordet kuvertera
lager förvaringslokal
lager för ehandel förvaringslokal för elektronisk handel
lager för e-handel förvaringslokal för elektronisk handel
lager logistik hantering av material i förvaringslokal
lager och logistik hantering och transport från förvaringslokal till mottagare
lager vid behov tillfällig förvaring i förvaringslokal
lagerhantering hantering av material i förvaringslokal
lagerhotell tillfällig förvaring i förvaringslokal
lagerhållning förvara material i förvaringslokal
lagerhållning reklammaterial förvara reklammaterial i förvaringslokal
lagerhållning sp material förvara sales-promotionmaterial i förvaringslokal
lagerhållning trycksaker förvara trycksaker i förvaringslokal
lagerlogistik hantering av material i förvaringslokalen
lagerservice servicegraden i förvaringslokalen
lagerstatistik statistik över material som kommer in, ligger i eller går ut från förvaringslokalen
laserutskrift utskrifter från laserskrivare
leveranser försändelser som kommer in eller går iväg
limförslutning ihopsättning/stängning med hjälp av lim/klister
logistikfunktion avdelning som sköter flödet av material in och ut från förvaringslokalen
manuell kuvertering stoppa material i kuvert utan hjälp av maskiner
marknadsbearbetning informera och försöka påverka marknaden med sitt budskap
maskinell kuvertering stoppa material i kuvert med hjälp av maskiner
oblatering fästa en rund självhäftande etikett på en trycksak, antingen plant på trycksaken eller runt en kant (för att försluta den)
orderhantering ta emot och registrera en order
orderutskick plocka och packa en order samt sända den med lämplig transportör till mottagaren
pack packning och emballering
pack o plock plockning av order, packning och emballering
pack och plock plockning av order, packning och emballering
paketering packning och emballering
paketutskick utskick av paket
plastning inplastning av material  
plock plockning av material
plock & pack plockning och packning/emballering av material
plockning plockning av material
portoanalys genomgång av adressregister för att analysera vilken fördelning mellan olika transportörer som ger det lägsta portot
portooptimering fördelning av adressregister mellan olika transportörer så att portokostnaden blir så låg som möjligt
reklam utskick utskick av reklammaterial till namngivna mottagare, person eller befattningshavare
reklamdistribution kan vara likadant som reklam utskick men det kan även vara utskick av reklam till regionala hubar för vidare spridning
reklammaterial material som bär det budskap som ska förmedlas till mottagarna av kampanjen
returer återsänt material som av någon anledning inte har nått adressaten
returhantering mottagning av returer, registrering av vilken adressat det är som blivit returnerad, tillvaratagande av materialet i returen
rörlig kundkostnad kostnad som är direkt knuten till antalet kunder som berörs av tjänsten
rörlig lagerkostnad kostnad som är direkt knuten till hur stort lagerbehov man har vid varje tillfälle
rörlig orderkostnad kostnad som är direkt knuten till varje order
sampackning packning av olika material/order som ska till samma mottagare så att antalet frakter minskas och därmed kostnaden och miljöpåverkan
singelplastning plastning av en-stycksmaterial, evntuellt med bilagor
sorterade brevsändningar uppdelning av brev i postnummerordning enligt befraktarnas villkor för inlämning till Posten,Bring CityMail, Swisspost m.fl.  
sortering sortering av utskicksmaterial ex. postnummerordning, alfabetisk ordning, nummerordning eller annat enligt kundens önskemål
sp material Sales Promotion material, ungefär lika med reklammaterial
svarspost returpost med svar från adressaten, där returportot är betalt av den som gjorde utskicket
tredjepartslogistik en lager och distributionstjänst som tillhandahålls av en tredje part, inte producenten och inte heller ägaren av varan. 
  ex. ett tryckeri producerar en trycksak, beställaren äger trycksaken men väljer att t.ex DIOS lagerhåller och skickar ut den.
tredjepartslogistiker den personal som utför tredjepartslogistiken
trycksakshantering handhavande av trycksaker, ex. mottagning, plockning, embalering, lagerhållning m.m.
utskick fördelning av material
utskick direktreklam fördelning av direktreklam
utskick informationsblad fördelning av informationsblad
utskick katalog fördelning av kataloger
utskick reklam fördelning av reklam
utskick reklammaterial fördelning av reklammaterial
utskick varuprover fördelning av material
utskick årsredovisning fördelning av varuprover
utskickskoordinering planering och samordning av utskick
utskickssynkronisering se till att utskicken sker enligt den bestämda tidsplanen
återförsäljarstöd se till att återförsäljare har det material de behöver vid den tidpunkt när de behöver det, samt komplettera befintligt material när återförsäljaren så påkallar.